Aktuellt‎ > ‎

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

skickad 7 maj 2019 05:46 av Emma-Lisa Runius   [ uppdaterad 10 maj 2019 05:30 ]

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma.

Tid:               Onsdag 22 maj 2019 kl.19:00
Plats:             Föreningslokalen

Dagordning

1.              Öppnande

2.              Val av stämmoordförande

3.              Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.              Godkännande av dagordningen

5.              Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.              Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.              Fastställande av röstlängd

8.              Föredragning av styrelsens årsredovisning*

9.              Föredragning av revisorns berättelse

10.          Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.          Beslut om resultatdisposition

12.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13.          Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer

14.          Beslut om antal ledamöter och suppleanter

15.          Val av styrelseledamöter och suppleanter

16.          Val av revisorer

17.          Val av valberedning

18.          Beslut angående friköp av tomträtt*

19.          Beslut om placering av lekstuga och renovering av lekplatser*

20.          Avslutande

 

Enskededalen den 6 maj 2019. Bostadsrättsföreningen Lindgården. Styrelsen

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos styrelsen och publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor från stämman. 

Här nedan hittar du en pdf som innehåller årsredovisning samt beslutsunderlag gällande tomträtt och lekplatser. 

Ċ
Emma-Lisa Runius,
10 maj 2019 05:30
Comments