Boende‎ > ‎

Q-märkt

Områden Dalen är k-märkt. Detta gäller även vår fastighet här på Lindgården. För k-märkta eller Q märkta fastigheter som är den korrekta formuleringen gäller speciella villkor gällande fasader och allt som syns utifrån. Vi som bostadsrättsinnehavare har vissa skyldigheter i och med detta. Du måste vid större renovering kontakta styrelsen för godkännande samt eventuellt bygglov. Då området är k-märkt i den gröna klassen medför det att Plan och bygglagen gäller.

 

Plan och Bygglagen
 
PBL lagen innebär bland annat:
10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.
 Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).

I korthet:
Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör man beakta följande:
  • Att större till- och påbyggnader undviks.
  • Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggsisoleringar undviks.
  • Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, fasadutsmyckningar m.m. bibehålls.
  • Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.
  • Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.
  • Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt värdefull inredning bevaras.
  • Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

 

Comments